Spring naar content

Recherche

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Denkdag circulatieplannen in de stad: hoe gaan we verder?

Deze studiedag werd georganiseerd door BRAL, het Brussels Studies Institute (BSI), Clean Cities Campaign (CCC) en Heroes for Zero (H4Z). Het bracht academici, mensen van verenigingen en administraties, burgers en studenten samen over de circulatieplannen in Brussel. Ook een deel van de ploeg van Brussel Mobiliteit participeerde de hele dag. Het groot aantal aanwezigen, de gevatte uitwisselingen en de gemoedelijke contacten die werden gelegd, toonden dat er nood was aan deze dag. In deze synthese vind je de resultaten en de reflecties van deze dag. We werken volop aan een vervolg dat voortbouwt op het momentum dat toen is ontstaan met acties die beantwoorden aan de opgedoken kwesties.

De aanleiding voor dit evenement was de publicatie “De leefwijk, 7 principes voor circulatieplannen”, geschreven en gepubliceerd door BRAL, CCC en H4Z, gebaseerd op een onderzoek van TML (Transport & Mobility Leuven). De publicatie bestaat uit zeven organisatieprincipes die volgens hen nodig zijn opdat circulatieplannen het verschil kunnen maken. Je kunt de publicatie hier vinden.

Deze 3 organisaties hebben vervolgens contact opgenomen met BSI om een kritische discussie met academici en praktijkmensen te organiseren. Na een eerste bijeenkomst begin december 2022 met academici van de 5 universiteiten uit het BSI-netwerk (ULB, VUB, USL-B, KU Leuven, UC Louvain), kwamen de 5 hoofdthema’s naar voren die tijdens de denkdag besproken zouden worden:

 1. Schaal
 2. Sociologie van wijken en het gebruik ervan
 3. Transitie
 4. Participatie en governance
 5. Communicatie en beeldvorming

Deze denkdag had 3 doelstellingen:

 • de verschillende actoren die betrokken zijn bij circulatieplannen samenbrengen
 • een theoretisch kader opstellen en tegelijkertijd putten uit ervaringen
 • leren van eerdere ervaringen (GoodMove en andere)

Verwachte resultaten van de dag:

 • vragen identificeren die nu of in de toekomst beantwoord moeten worden
 • praktijken naar voren schuiven die moeten worden ingezet/getest, of concrete behoeften waarin moet worden voorzien (methodologie, enz.)
 • een proces op gang brengen, nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan om op korte of middellange termijn nieuwe perspectieven te openen (onderzoeksprojecten, aanbevelingen, studies laten uitvoeren, enz.)

De denkdag heeft 100 deelnemers op de been gebracht

 • 28 leden van verenigingen (mobiliteit, urbanisme)
 • 31 leden van administraties (gemeentes, Gewest, Brussel Mobiliteit)
 • 9 praktijkmensen (studiebureau…)
 • 16 academici (professoren, onderzoekers)
 • burgers, studenten…

De deelnemers hadden op voorhand hun verwachtingen meegegeven:

Wat betreft de methodologie was de dag ingedeeld in twee delen:

 • een plenaire ochtendsessie om de toon te zetten en de thema’s van de dag voor te stellen. Via keynotes werden de verschillende publieke beleidsprogramma’s en hun concrete resultaten gepresenteerd, en er werden pitches van 10 minuten gegeven door onderzoekers uit het BSI-netwerk, met als doel de deelnemers conceptuele en methodologische kaders te bieden voor de 5 hoofdthema’s.
 • een namiddag waarin de iedereen deelnam aan één van de 5 parallelle discussietafels, die elk één van de 5 hoofdthema’s behandelden. Elke tafel werd bijgewoond door 1-2 experts van het terrein, 1 academische expert (die ’s ochtends de pitch over het onderwerp had gegeven), 1 medewerker van Brussel Mobiliteit die, aan sommige tafels, een specifieke Brusselse case presenteerde, en ongeveer 15 andere deelnemers (verenigingen, overheidsdiensten, maatschappelijke organisaties, enz.) De discussies werden geleid door een moderator.
Ochtendprogramma

Keynotes

●       Dirk Engels (Transport & Mobility Leuven): Les quartiers apaisés, éléments constitutifs d’un paysage urbain agréable et fonctionnel | Leefwijk als onderdeel van een aangenaam en functioneel stadslandschap

●       Marie-Charlotte Debouche (Clean Cities Campaign): De leefwijk, 7 principes voor circulatieplannen | Le quartier apaisé, 7 principes pour les plans de circulation

●       Bruno van Loveren (Bruxelles Mobilité): Présentation de Good Move |Presentatie van Good Move

●       Ayanda Collins (Islington): People-friendly streets à Islington, Londres|People-friendly straten in Islington, Londen

    Pitches           

●       Thérèse Steenberghen (KU Leuven, SADL): Transitiepaden | Voies de transition

●       Geoffrey Grulois (ULB, LoUIsE) & Claire Pelgrims (Université Eiffel ; ULB, LoUIsE): Échelle | Schaal

●       Emmanuelle Lenel (USL-B, CASPER & CESIR): Sociologie des quartiers et des usages | Sociologie van de wijken en van gebruiken

●       Eva Van Eenoo (VUB, Cosmopolis): Autogebruik door het perspectief van Social Practice Theory | L’utilisation de la voiture du point de vue de la Théorie des pratiques sociales

●       Olivier Paye (USL-B, CReSPo): Gouvernance et participation | Governance en participatie

●       Simon Bothof (VUB, Mobilise): Bereikbaarheid, reisgedrag en tevredenheid rond de uitbreiding van de Brusselse voetgangerszone | Accessibilité, comportement en matière de déplacement et satisfaction autour de l’extension du piétonnier de Bruxelles

De hele plenaire sessie werd gefilmd en kan je online bekijken.

Namiddagprogramma

Thema Actoren Academici Moderatie
1. Schaal loulia Pankratieva (perspective.brussels), Dirk Engels (TML)

 

Geoffrey Grulois (ULB) Marie-des-Neiges de Lantsheere (Brussels Academy)
2. Sociologie van de wijken Sophie Feyder (Heroes for Zero), Thyl Van Gyzegem (IEB)

 

Emmanuelle Lenel (USL-B) Michel Hubert (USL-B)
3. Transitie Jean-Michel Bleus (ARAU), Lluis Martinez (Smarthubs)

 

Thérèse Steenberghen (KU Leuven), Simon Bothof (VUB) Bas De Geus (UCLouvain)
4. Participatie en governance Marik Lahon (Pro Velo), Thibaut Philippe (BRAT)

 

Olivier Paye (USL-B), Eva Van Eenoo (VUB) Marie-Charlotte Debouche (CCC)
5. Beeldvorming Lotte Luykx (FCFA), Philippe Serruys (imagine.brussels)

 

Claire Pelgrims (ULB) Raf Pauly (BRAL)

 

Ontdek hieronder de beknopte samenvatting van de discussies, en de uitgebreide aantekeningen voor elk van de tafels.

Tafel 1 Schaal. Actoren: Ioulia Pankratieva (perspective.brussels), Dirk Engels (TML); Academicus: Geoffrey Grulois (ULB); Moderator: Marie-des-Neiges de Lantsheere (Brussels Academy).

De deelnemers deelden de moeilijkheid om de schaal te bepalen waarop buurten moeten worden bestudeerd. Dit wordt vaak nog verergerd door de versnippering van het beleid voor de openbare ruimte, wat verandering vaak moeilijk maakt. Omgekeerd lijken bepaalde terugkerende elementen een sterk structurerende rol te spelen bij de implementatie van circulatieplannen: het bestaande wegennet, openbaar vervoer, duidelijke sociale functies (bijv. hypercentra). Om deze twee ogenschijnlijk tegengestelde observaties samen te brengen, waren de deelnemers het eens over het idee dat, hoewel het noodzakelijk is om in de nieuwe plannen rekening te houden met het hele Gewest, we niet moeten proberen om één enkele schaal te vinden voor de uiteenlopende realiteiten van de wijken. De 10/15 minuten stad lijkt een interessant basismodel te zijn dat moet worden ontwikkeld in overeenstemming met de meer lokale contexten, door te proberen synergieën te creëren die nog niet volledig zijn benut tussen de verschillende spelers en actieplannen op het gebied van openbare ruimte.

Tafel 2 Sociologie van wijken en het gebruik ervan. Actoren: Sophie Feyder (Heroes for Zero), Thyl Van Gyzegem (IEB); Academicus: Emmanuelle Lenel (USL-B); Moderator: Michel Hubert (USL-B).

De discussie toonde de noodzaak om meer rekening te houden met de sociologische diversiteit van buurtbewoners en -gebruikers. Aangezien hun relatie tot en gebruik van de openbare ruimte verschilt, hebben wijzigingen aan circulatieplannen ook verschillende en ongelijke gevolgen (een kwestie van sociale rechtvaardigheid). Bovendien kunnen de snelheid van de veranderingen of de verschillende percepties van de openbare ruimte in verschillende mate spanningen veroorzaken. Om deze socio-culturele/economische diversiteit zichtbaar te maken en er rekening mee te houden, blijkt participatie echt noodzakelijk bij het opstellen van plannen, maar ook bij de uitvoering ervan. Bovendien zou de betrokkenheid van deskundige mensen (sociologen, antropologen, tussenpersonen) en de toepassing van specifieke instrumenten ervoor kunnen zorgen dat er rekening wordt gehouden met de sociologische diversiteit van buurten.

Tafel 3 Transitie. Actoren: Jean-Michel Bleus (ARAU), Lluis Martinez (Smarthubs); Academici: Thérèse Steenberghen (KU Leuven), Simon Bothof (VUB); Moderator: Bas De Geus (UCLouvain).

De discussies belichtten verschillende belangrijke thema’s met betrekking tot de overgang naar duurzame mobiliteit. Ten eerste de notie van tijdelijkheid, die zowel tot uiting komt in de schok van de soms brutale invoering van nieuwe circulatieplannen, als in de spanning tussen de traagheid van de Brusselse administratieve procedures en het onrealistische politieke tijdschema voor de transitie. Ten tweede is er de veelheid aan actoren en instellingen, die een duidelijke, assertieve en gecoördineerde sturing van het mobiliteitsbeleid niet in de weg mogen staan en waarvan de versnippering kan worden benut om rekening te houden met de lokale context. Ten slotte is er de kwestie van de achtergrond van bewoners en gebruikers, die moeten worden ondersteund omdat hun dagelijkse zorgen ver verwijderd kunnen lijken van de ambities van duurzame mobiliteit.

Tafel 4 Participatie en governance. Actoren: Marik Lahon (Pro Velo), Thibaut Philippe (BRAT); Academici: Olivier Paye (USL-B), Eva Van Eenoo (VUB); Moderatie: Marie-Charlotte Debouche (CCC).

De deelnemers aan deze tafel – werknemers van de gemeentelijke administraties, studiebureaus – getuigden over de moeilijkheden die ze meemaakten bij het opzetten van participatieprocessen. Om hierop te antwoorden leidde de discussie tot een concreet voorstel met 3 uitvoeringsfases. Elke fase verdient bijzondere aandacht om de kwaliteit van het participatieproces te verbeteren. In het begin is het van primordiaal belang om duidelijk en transparant het participatiekader te bepalen: de redenen, de context, de spelregels, … Bij het opzetten van het participatief proces moet er een gamma beschikbaar zijn van gevarieerde tools die aan te passen zijn aan de context, maar ook strategieën zoals intermediaire actoren, rollen van de stakeholders, om de aanwezigheid van diverse deelnemers te garanderen. Tot slot moet een evaluatiefase toelaten om na te gaan of het participatief proces zijn rol heeft vervuld, of dat het kader moet aangepast worden om het doel beter te bereiken.

Tafel 5 Beeldvorming. Actoren: Lotte Luykx (FCFA), Philippe Serruys (imagine.brussels); Academicus: Claire Pelgrims (ULB); Moderator: Raf Pauly (BRAL).

De groep rond deze tafel besprak de kwesties van storytelling en communicatie die centraal staan bij het maken van circulatieplannen. De deelnemers begonnen met het bespreken van de noodzaak om een algemeen verhaal te creëren dat begrijpelijk is (duidelijke doelstellingen) en een positieve connotatie heeft zonder onrealistisch te zijn (geschikt vocabulaire, spanning tussen realisme en droom). In dit verband bespraken de deelnemers het potentieel van participatieve workshops, een aanpak die het mogelijk maakt om de uitvoering van nieuwe plannen te scripten en tegelijkertijd visuals te produceren die een concrete visie op het overheidsbeleid kunnen geven. Het gebruik van testfasen werd ook besproken, waarbij de kritische waarde ervan met betrekking tot de beoogde scenario’s werd benadrukt.

Scroll naar boven