Spring naar content

Recherche

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Companies and sustainable mobility. The company car debate and beyond.

COMPANIES AND SUSTAINABLE MOBILITY

The company car debate and beyond

Mobiliteit vormt één van de grote actuele maatschappelijke uitdagingen. In de (nationale) media en tussen de verschillende belanghebbenden wordt dan ook regelmatig gedebatteerd over allerhande aspecten van deze mobiliteitsuitdaging. Het valt daarbij op dat er vaak onenigheid bestaat over de gehanteerde concepten, definities en cijfermatige onderbouw. Bovendien gaan de discussies vaak om slechts één aspect van een veel bredere problematiek en worden er zelden verschillende perspectieven gecombineerd of worden andere relevante beleidsdomeinen en –realiteiten niet in beschouwing genomen.

 Om hieraan tegemoet te komen, stelden elf belangengroepen/organisaties in 2015 een budget ter beschikking dat door het Brussels Studies Institute (BSI) beheerd werd in het kader van een academische onderzoeksleerstoel. Uitgangspunt van de leerstoel was om aan de hand van cross-communautair en multidisciplinair academisch onderzoek te komen tot een brede, wetenschappelijk onderbouwde kijk op (bedrijfs)mobiliteit (in Brussel en haar rand of met een sterke relevantie voor het bredere Brusselse metropolitaanse gebied).

 Deze vier jaren van onderzoek hebben geleid tot volgende wetenschappelijke publicaties:

  • De netelige kwestie van het aantal bedrijfswagens in België

In België worden regelmatig een groot aantal cijfers aangehaald over het aantal bedrijfswagens. Het begrip “bedrijfswagen” wordt gedefinieerd en er worden twee categorieën van begunstigden onderscheiden. Uit de analyse van de officiële statistieken blijkt evenwel dat geen enkele bron het mogelijk maakt om het aantal bedrijfswagens in België nauwkeurig te bepalen, maar het staat vast dat het aantal bedrijfswagens zeer snel toegenomen is in het laatste decennium. Er wordt een poging gedaan om de voertuigen in kwestie te kwantificeren en een cartografie van de woonplaats van de begunstigden op de schaal van de arrondissementen uit te werken.auto, overheidsoptreden, mobiliteit

Voor toegang tot de volledige publicatie, klik hier

  • De profielen van bedrijven die bedrijfswagens gebruiken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op basis van de gegevens in de Bedrijfsvervoerplannen van het BHG (2014) hebben we drie profielen opgesteld van bedrijven die bedrijfswagens ter beschikking stellen. Deze laatste worden gedefinieerd als alle bedrijven die minstens 10 bedrijfswagens per 100 werknemers hebben, een minimum dat nagenoeg alle overheidsdiensten en de gezondheids- en onderwijssector uitsluit.

Deze factsheet werkt niet alleen specifieke profielen uit, maar onderstreept de correlatie tussen de terbeschikkingstelling van bedrijfswagens aan werknemers en andere kenmerken. Het gebruik van bedrijfswagens draagt met een vrijgevige terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen en een slechte bereikbaarheid met het openbaar vervoer bij tot mobiliteitsprofielen op bedrijfsniveau die in het algemeen gericht zijn op het gebruik van de wagen voor de woon-werkverplaatsingen

Voor toegang tot de volledige publicatie, klik hier

  • Woon-werkverplaatsingen: stand van zaken en actieperspectieven voor de bedrijven. Synthesenota BSI

De woon-werkverplaatsingen structureren het dagelijkse leven van de vele werknemers die in België aan de slag zijn. Hoe wordt die mobiliteit georganiseerd? Welke factoren beïnvloeden de werknemers bij de keuze van hun vervoersmodus? Welke hefbomen kunnen die keuze beïnvloeden? Wat is de rol van de bedrijven op dat gebied? Deze synthesenota strekt ertoe een up-to-date stand van zaken te geven van die complexe kwesties en bestaat uit drie delen: de context van de verplaatsingen, de evoluties van de mobiliteitspraktijken en hun bepalende factoren en de hefbomen om evoluties naar een duurzamere mobiliteit te bewerkstelligen. De synthesenota toont tevens aan dat de woon‑werkverplaatsingen meer zijn dan een loutere kwestie van vervoer, maar ook afhangen van de woontrajecten van de werknemers en de ruimtelijke ordening. Deze laatste lijdt onder de Belgische institutionele versnippering. Meer coherentie en overleg tussen de actoren is dan ook nodig. Toch hebben de bedrijven een aanzienlijke manoeuvreerrruimte. Dat wordt in deze nota toegelicht via drie actiegebieden: de organisatie van het werk, het beheer van de mobiliteit van de werknemers en de bereikbaarheid van de tewerkstellingsplaats.

Voor toegang tot de volledige publicatie, klik hier

  • Bedrijfswagens: diagnostiek en uitdagingen van een fiscaal regime

België telt in totaal 5 700 000 auto’s, waarvan zo’n 650 000 bedrijfswagens in 2016. Naar schatting rijden er iedere dag ongeveer 100 000 bedrijfswagens in, uit en binnen het Brussels Gewest. Bedrijfswagens hebben dus zeker een grote impact op de mobiliteit in het gewest. Dit artikel beschrijft eerst en vooral het fiscale regime van de bedrijfswagens en de specifieke kenmerken van dit type wagens. Vervolgens gaat de synthesenota dieper in op de kenmerken van de bedrijven die deze voertuigen aanbieden en op het profiel van de werknemers die een bedrijfswagen ter beschikking gesteld krijgen. Verder analyseren de auteurs de afstanden die bedrijfswagens afleggen en hun impact op het autoverkeer en schatten zij de fiscale en loonimpact van het systeem in. Ook worden de gevolgen van bedrijfswagens voor het milieu kort geanalyseerd qua productie van broeikasgassen en impact van de emissies op de volksgezondheid. Tot slot plaatst het artikel de uitdagingen en debatten rond de kwestie van de bedrijfswagen op Brussels en op nationaal niveau in perspectief.

Voor toegang tot de volledige publicatie, klik hier

  • BEDRIJFSWAGENS EN DUURZAME MOBILITEIT

Hoeveel bedrijfswagens zijn er in België? Wat is het profiel van de gebruikers? Wat is de maatschappelijke, de ecologische en de financiële impact van het systeem? Welke alternatieven zijn er? Dit collectieve werk presenteert de resultaten van de verschillende onderzoeken die gevoerd werden in het kader van de BSI-leerstoel Companies and Sustainable Mobility. The Company Car Debate and Beyond.

Voor toegang tot de volledige publicatie, klik hier

Onderzoekgroepen

Donateurs

Scroll naar boven